ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Προς τα μέλη του Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνετε το παρόν μήνυμα, εξαιτίας της εγγραφής σας στο Μητρώο Μελών, ή/και της εκλογής και συμμετοχής σας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή/και σε Επιτροπή του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών (στο εξής Σ.Ε.Σ.Α.Ε.) για τη διετία 2019-2020 και με αφορμή την έκδοση και εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία  Δεδομένων (στο εξής ΓΚΠΔ) από 25.5.2018. Το παρόν έγγραφο σκοπό έχει να σας γνωρίσει τα είδη των προσωπικών δεδομένων σας που θα διατηρήσει ο           Σ.Ε.Σ.Α.Ε. τον τρόπο με τον οποίο θα τα επεξεργαστεί και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Σ.Ε.Σ.Α.Ε., είναι Σωματείο, το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο, με έδρα την Αθήνα και περιφέρεια δράσεως όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού του, διοικείται από το εννιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο  11 παρ. 7. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκουν η διοίκηση και εποπτεία των εργασιών του Σ.Ε.Σ.Α.Ε., ο καθορισμός των στρατηγικών στόχων της, η λήψη μέτρων για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων κ.λπ. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν τα Μέλη που πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος ως τακτικά Μέλη του Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Επιπλέον ο Σ.Ε.Σ.Α.Ε., μέσω του Διοικητικού Συμβούλιου του, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 13 του Καταστατικού του, αποφασίζει για τη συγκρότηση των αναγκαίων για τη βέλτιστη διαχείριση και προώθηση των θεμάτων του Συνδέσμου Επιτροπών, καθορίζοντας την αρμοδιότητά τους και τις δαπάνες λειτουργίας τους.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης τον Πρόεδρο και τα μέλη  των Επιτροπών αυτών. Οι Επιτροπές υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο εκθέσεις με τα πεπραγμένα τους. Η θητεία των Επιτροπών και συνεπώς η θητεία των Μελών της είναι ισόχρονη προς τη θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή διετής.

 

Προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγει η ΕΑΕΕ

Ο Σ.Ε.Σ.Α.Ε. συλλέγει δεδομένα από εσάς, δεδομένα δηλαδή που τα παρέχετε εσείς απευθείας κατά την εγγραφή σας, ή την εκλογή σας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή με τη συμμετοχή σας σε Επιτροπή, συμπληρώνοντας το έντυπο δήλωσης στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής :

 • Ονοματεπώνυμο
 • Εταιρία στην οποία εργάζεστε
 • Θέση που διατηρείτε στην εταιρία
 • Αξίωμα που τυχόν κατέχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο
 • Διεύθυνση της εταιρίας
 • Τηλέφωνο εργασίας
 • Fax
 • Κινητό επαγγελματικό τηλέφωνο
 • Επαγγελματικό e-mail
 • Προσωπικό e-mail

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ο Σ.Ε.Σ.Α.Ε. χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει ως εξής :

 • Συντάσσει πίνακα με τα στοιχεία των μελών του Σωματείου και του Διοικητικού Συμβουλίου και πίνακα με τα στοιχεία των μελών της κάθε Επιτροπής. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα και αποστέλλεται / διακινείται στους λοιπούς συμμετέχοντες ως μέλη του Σωματείου ή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Επιτροπή αντίστοιχα για λόγους διευκόλυνσης της επικοινωνίας, εξυπηρέτησης των εργασιών και γενικώς των αναγκών λειτουργίας του Σωματείου, του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι πίνακας με το ονοματεπώνυμο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με το αξίωμα που κατέχουν αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ για όλη τη διάρκεια της θητείας του.
 • Συμπληρώνει και διατηρεί την ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου (πίνακας) των μελών του Σ.Ε.Σ.Α.Ε.
 • Χρησιμοποιεί το ονοματεπώνυμο, την εταιρία, την ιδιότητά σας και το αξίωμα που κατέχετε σε δικές της εκδόσεις, έντυπες ή ηλεκτρονικές, όπως π.χ. δελτία τύπου κ.λπ.
 • Διαβιβάζει τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα: σε ασφαλιστικά περιοδικά (κλαδικό ή οικονομικό τύπο), σε τρίτους (συνεργαζόμενους) φορείς (εφόσον ζητηθεί) και για σκοπό που σχετίζεται αυστηρά με τις εργασίες του Σ.Ε.Σ.Α.Ε.

 

Τρόπος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και ελέγχου αυτών

Μπορείτε να ελέγξετε τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει ο Σ.Ε.Σ.Α.Ε. και να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας, επικοινωνώντας με την Yπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Σ.Ε.Σ.Α.Ε., κα Χρύσα Σαλαβράκου, στο τηλέφωνο 6932 100407  ή στο email : chrysa.salavrakou@axa.gr . Για παράδειγμα, μπορείτε μόνοι σας μέσω του profil  σας στην περιοχή Μελών στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Σ.Α.Ε., να προβείτε στη διόρθωση των δεδομένων σας σε περίπτωση λάθους, είτε τη διαγραφή τους σε περίπτωση αποχώρησής σας ή αντικατάστασής σας από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Σ.Α.Ε. ή από τις εργασίες της Επιτροπής.

 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας, ο Σ.Ε.Σ.Α.Ε.  θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη αυτού, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας.

Η παρούσα ενημέρωση ισχύει για όλη τη διάρκεια της συμμετοχής σας ως μέλος του Σ.Ε.ΣΑ.Ε., της θητείας σας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Σ.Α.Ε.  είτε στην Επιτροπή που συμμετέχετε. Μετά τη λήξη αυτής, ο Σ.Ε.Σ.Α.Ε.  – και εφόσον είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου – διατηρεί για ιστορικούς λόγους συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, εταιρία στην οποία εργάζεστε, αξίωμα που κατέχετε στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου) σε υπηρεσιακά της έγγραφα (π.χ. σε Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου). Εάν είστε μέλος Επιτροπής, μετά τη λήξη της θητείας σας στη συγκεκριμένη Επιτροπή, τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται σε υπηρεσιακά έγγραφα στο αρχείο της ΕΑΕΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων της ΕΑΕΕ.

Σε περίπτωση συμμετοχής σας σε επόμενη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου/ Επιτροπής, ο Σ.Ε.Σ.Α.Ε. θα αποστείλει εκ νέου την παρούσα ενημέρωση.