Εγγραφή νέου Μέλους

Αν επιθυμείτε την εγγραφή σας στο Μητρώο Μελών του Συνδέσμου, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω «Αίτηση Εγγραφής – Υπεύθυνη Δήλωση».

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Aν δεν εργάζεστε σημειώστε ΙΔΙΩΤΗΣ
Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

(καταβάλλεται μέχρι 31/3 κάθε έτους)

Τακτικά Μέλη Δόκιμα Μέλη Πάρεδρα Μέλη
100 € 75 € 50 €

 

(*) Απαραίτητη καταχώρηση

 

(**) 1. Τακτικά μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν όσοι κατέχουν θέση Προέδρου ή Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικού Διευθυντού ή Διευθυντού ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής εταιρίας, οι αναπληρωτές τους που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, καθώς και οι Νόμιμοι Αντιπρόσωποι των αλλοδαπών ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εταιριών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν Νόμιμος Αντιπρόσωπος είναι Νομικό πρόσωπο, μπορεί να εγγραφεί ο εκπρόσωπος αυτού. Ως Διευθυντές νοούνται όσοι δεσμεύουν την εταιρία με μόνη, ή πρώτη υπογραφή, έχουν τον σχετικό τίτλο και ασκούν διευθυντικό έργο .
Τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τους νόμους και το παρόν Καταστατικό. Ιδίως έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει και να ψηφίζουν σε αυτές, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διάφορα αξιώματα, να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και λειτουργίες και να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Συνδέσμου.
Για την εκλογή τους στα διάφορα αξιώματα του Συνδέσμου, τα τακτικά μέλη θα πρέπει με τη δήλωση υποψηφιότητάς τους στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου να συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνουν ότι διατηρούν το αξίωμα στην εταιρία που απασχολούνται ή / και την προϋπόθεση που τους επιτρέπει την ένταξη και παραμονή τους στα τακτικά μέλη του Συνδέσμου.

(**) 2. Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν όλα τα στελέχη ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εταιριών όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω. Ως στελέχη νοούνται οι Προϊστάμενοι ή οι Τμηματάρχες ή όσοι κατέχουν υπεύθυνη θέση από έτους τουλάχιστον, έστω και αν δεν φέρουν τον αντίστοιχο τίτλο (π.χ. εσωτερικοί ελεγκτές, αναλογιστές κ.λπ.). Τα στελέχη με τις παραπάνω ιδιότητες θα πρέπει να δεσμεύουν την εταιρία με «δεύτερη» υπογραφή.
Τα δόκιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των τακτικών μελών πλην του δικαιώματος του «εκλέγεσθαι», με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.
Τα δόκιμα μέλη μπορούν μετά πάροδο μιάς πενταετίας να γίνουν τακτικά μέλη κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους και με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. που αποφασίζει με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου των μελών του. Τα δόκιμα μέλη μπορούν να μεταταγούν νωρίτερα της πενταετίας στην τάξη των τακτικών μελών του Συνδέσμου, εφόσον αποκτήσουν νωρίτερα αξίωμα που επιτρέπει την ένταξή τους στα τακτικά μέλη και επιπλέον γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική αίτησή τους.

(**) 3. Πάρεδρα μέλη μπορούν να γίνουν όλοι όσοι υποστηρίζουν τις επιδιώξεις του Συνδέσμου και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν τακτικά ή δόκιμα μέλη αυτού.
Τα πάρεδρα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ούτε το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», δύνανται όμως να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις Γενικές Συνελεύσεις με την επιφύλαξη του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού.